El casal està plantejat per setmanes, i en cadascuna d’elles, les activitats seran diferents, per tant els infants poden assistir vàries setmanes i les activitats  plantejades també són diferents de les realitzades al casal d’estiu de Can Font d’altres anys.

Aquest any el casal té com eix transversal les pel·lícules de superherois, l’espai, detectius... cada setmana  es faran tant activitats de ciències com de robòtica,  alguna petita sortida pels voltants on s’aprofitarà per fer algunes de les activitats proposades per la setmana i també els dijous s’anirà a piscina.

A continuació us presentem els temes d'aquest estiu i unes petites pistes per a saber quins temes tractarem:

inici

heroinaSetmana dels superherois

Làsers, braç robòtic, màgia, robot escalador, objectes voladors...

Setmana de l’espai

Sensors i polsadors, làsers, gravetat, intercomunicadors, espai-temps...

Setmana dels detectius

Joc de pistes, lupes, DNA, alarmes, enigmes i lògica, càmera de vigilància, encriptar, morse, retolador ultraviolat, luminescència...

investigadorSetmana de la fantasia

Pocions, invisibilitat, recula temps, màgia, espelmes, fang...

Setmana dels animals

Fòssils, alimentació, cucs, animals robòtics...

 

coet... I molt més!

 

 

 

Objectius del Casal

Durant el casal d’estiu, tenim com a objectius:

 • Entrar en contacte amb la ciència d’una manera lúdica.
 • Experimentar a partir de tallers manipulatius.
 • Plantejar-se preguntes i reptes.
 • Viure el pensament científic a través del joc.
 • Treballar en equip i formar part d’un grup.
 • Assumir petites responsabilitats quotidianes.
 • Facilitar que la resta de companys/es se sentin còmodes en el grup.
 • Participar activament de totes les activitats.
 • Treure aprenentatge significatiu de les experiències que anem vivint.

El casal té un component molt alt de lleure, on l’objectiu és que els infants s’ho passin d’allò més bé, però la nostra proposta, a més pretén donar sentit a les activitats vehiculant-les a través de contingut científic. A continuació detallem la metodologia de treball que seguim:

Metodologia

La nostra metodologia és molt viva i creiem que el focus ha d’estar centrat en l’alumne. Així, tots els tallers estan dissenyats perquè siguin ells ens que dissenyin, creïn, construeixin, provin, s’equivoquin, es plantegin preguntes i reptes, vulguin anar més enllà. Els monitors acompanyen el procés a través de les propostes educatives plantejades, però amb la llibertat de què siguin els infants els que guien l’aprenentatge.

 • Experimentem a través del joc.
 • Les activitats científiques i tecnològiques estan integrades a les activitats dels casals.
 • Els monitors ens acompanyen en el nostre procés d’aprenentatge durant totes les activitats.
 • Eix d’animació / Centre d’interès (campanya) que motivi i serveixi per enllaçar les activitats.

 Els monitors

Els nostres monitors són nois i noies compromesos amb la ciència i amb l’educació que segueixen la nostra filosofia de treball i la nostra metodologia.

Estan formats com a monitors i directors de lleure, i en aspectes científics.

La proporció de monitors-infants és de 1-10 com a màxim, així els monitors poden fer un bon seguiment dels grups dels quals es responsabilitzen.

Pla Pedagògic

 • LÍNIA METODOLÒGICA
 • Amb totes les activitats, Can Font pretén desenvolupar en els nens/es un esperit crític i constructiu envers el món que els envolta:
 • Personal: Potenciant l’autonomia, el coneixement i la creativitat dels nens i nenes com a eines de creixement personal i coneixement de si mateixos.
  Descobrint i acceptant les normes referides a si mateix, com a persona i com a membre d’una comunitat.
 • Ecològic: Impulsant la creació d’hàbits que fomentin la preservació del medi natural que ens envolta.
  Reciclem, reutilitzem i reduïm el material de rebuig sense deslligar-nos de les noves tecnologies i el progrés.
 • Tecnològic: Aprendre “com funcionen les coses” a partir de la seva pròpia experimentació.
 • Social: Assumint la interculturalitat i el respecte cap a l’ésser humà com a concepte intrínsec.
  Complim els càrrecs establerts.
  Respectem a tothom per molt que s’allunyi de la nostra aparença o pensament.
 • Interpersonal: Participant en la vida col·lectiva respectant les normes de convivència.
  Els nens/es s’ajuden els uns als altres en tot moment.
  Escoltem a les educadores i companys/es.
  No cridem ni molestem als companys/es.
 • Hàbits: Els nens/es es renten les mans abans i després dels àpats i després d’anar al lavabo.
 • Els nens/es recullen tot el material utilitzat i, si és el cas, l’han de netejar.

POLÍTICA EDUCATIVA

Can Font té en compte la igualtat de drets i la no discriminació dels nens/es per raó de gènere, religió o ètnia. Es potencia la tolerància, solidaritat i el respecte a la llibertat de pensament, creença o ideologia política o religiosa.

LLENGUA D’ÚS

S’utilitza el català com a primera llengua vehicular però no hi haurà problema a l’hora de canviar la llengua d’ús en cas que sigui necessari.                                                                            

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Manteniment d’una comunicació constant i fluida amb els responsables assignats al casal per part del centre. Aquesta comunicació, ens permet, en tot moment, saber tant el grau de satisfacció del centre com els possibles problemes a donar resposta i les possibles solucions a seguir de forma consensuada. Per això abans de començar el casal. Es manté una reunió amb els responsables, on es marquen les directrius a seguir:
Consens dels objectius, metodologia, canals de comunicació i processos amb la comissió del casal per tal de desenvolupar una correcta organització i sobretot, que sigui funcional per a totes les parts implicades.

ACTIVITATS A REALITZAR

Aquestes activitats s’adeqüen a les diferents etapes evolutives a les quals van dirigides, separant els infants de primària per grups d'edat i d'interessos.
A l’hora de pensar els tallers de cada setmana, hem tingut molt en compte treballar amb materials reciclats a l'inici del casal per tal que els nens vagin portant des del primer dia materials per a reciclar. A més d’adquirir els coneixements mínims necessaris per a controlar i experimentar amb petits robots.